Våra kvalitetsambitioner

Känsla för kvalitet ( kompetens och rätt val av metoder) är en förutsättning för företagets överlevnad.

Vårt kvalitetsarbete omfattar hela vår verksamhet inklusive all personal, våra leverantörer, kunder och brukare.


Företaget styrs genom förankrade och strukturerade rutiner, där informationsinsamling för underlag till beslut sker kontinuerligt genom vårt verksamhetssystem.


Vår kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete skall säkerställa att de uppdrag vi åtar oss, uppfyller de krav och förväntningar som ställs på oss som seriös leverantör.


Detta innebär i praktiken att:

  • Vi planerar, breder och kontrollerar vår verksamhet såatt vi kan leverera i rätt tid, med den kvalitet och det pris som är överenskommet med vår kund.
  • Våra kunder skall uppleva vår personalsom serviceinrikatde, flexibla och kompetentaför de uppdrag de utför.
  • Vi ställer samma kvalitetskrav på våra leverantörer och underentreprenörer som vi ställer på oss själva.
  • Vi skall med hjälp av strukturerade arbetssätt ta lärdom av det som sker och därigenom ständigt förbättra företaget.


Denna policy skall omvärderas kontinuerligt enligt våra rutinbeskrivningar.


2006-10-01

Vi tar vårt ansvar

Miljötänkande har i alla tider gått hand i hand med att inte förbruka resurser mer än nödvändigt för att få en bättre lönsamhet. Efter hand som miljöproblemen ökar, ser vi det som en självklarhet att fortsätta med en effektiv resursförbrukning för att minska vår negativa miljöpåverkan.


Vårt miljöarbete omfattar hela företaget med alla anställda och i vis mån våra leverantörer samt kunder. Våra miljöambitioner styrs av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att värna om vår närmiljö genom att välja miljöanpassade arbetsmetoder, påverka våra kunder och leverantörer. Detta skall ske under förutsättning att det är ekologisk motiverat, tekniskt möjligt och ekonomisk rimligt.

 

Detta innebär att:

  • Vi och våra leverantörer skall följa de miljölagar som vår verksamhet berörs av.
  • Vi skall ständigt förbättra verksamheten med hjälp av våra rutiner och mål.
  • Vi skall arbeta för att förebygga föroreningar i naturen.
  • Engagera våra anställda i miljöfrågor som rör vår verksamhet.
  • Leverantörer väljs med beaktande av deras miljöambition.
  • Ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassad sätt.


Denna policy omvärderas varje år i samband med att ny miljöutredning görs.